Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Philip Elchers
In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden is de VERKOPER Stichting Philip Elchers en de KOPER een ieder die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met Stichting Philip Elchers.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
Alle offertes en aanbiedingen (en elk onderdeel hiervan) vinden plaats onder toepasselijkheid van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Offertes en aanbiedingen van VERKOPER zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien KOPER een door VERKOPER gedane aanbieding of aanbod uit een offerte aanvaardt, heeft VERKOPER het recht haar aanbod binnen veertien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de KOPER te herroepen. Alle offertes worden gedurende 1 maand gestand gedaan tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de VERKOPER heeft bereikt; De VERKOPER kan ervan uitgaan dat de KOPER zich heeft verenigt met toepasselijke verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, daar dit op de offerte vermeld staat. Een algemene verwijzing door de KOPER naar zijn voorwaarden wordt niet aanvaard en doet aan de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden niets af. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de VERKOPER mondeling of schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

ARTIKEL 2. WIJZIGINGEN
Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen KOPER en VERKOPER zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 16 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

ARTIKEL 3. KWALITEIT EN OMSCHRIJVING
De VERKOPER verbindt zich jegens de KOPER om hem de goederen en diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. De VERKOPER staat er niet voor in dat de goederen en/of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de KOPER deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de KOPER kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 4. VERPAKKING EN VERZENDING
De VERKOPER verbindt zich jegens de KOPER om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verzending van de goederen geschiedt steeds, dus ook indien franco-levering is overeengekomen, voor risico van de VERKOPER. De goederen zullen door de VERKOPER bezorgd worden op (dan wel ter bezorging worden verzonden naar) de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als schriftelijk in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. De verzending vindt plaats binnen uiterlijk dertig dagen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien schriftelijk een afwijkende levertijd is overeengekomen verbindt de VERKOPER zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. VERKOPER verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de levertijd zal – ongeacht de oorzaak daarvan – de KOPER nimmer recht geven op schadevergoeding.

ARTIKEL 5. OPSLAG
Indien om welke reden ook de KOPER niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de VERKOPER, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de KOPER de goederen bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de KOPER bezorgd zijn. De KOPER is verplicht aan de VERKOPER de opslagkosten volgens het bij de VERKOPER gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

ARTIKEL 6. EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
Het eigendom en het risico voor de goederen zal op de KOPER overgaan bij aflevering. Zolang de KOPER niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, blijven de geleverde goederen onder alle omstandigheden eigendom van de VERKOPER, in dat geval gaat het eigendom op de KOPER over, zodra de KOPER aan al zijn verplichtingen jegens de VERKOPER heeft voldaan. Indien er gerede twijfel bij de VERKOPER bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de KOPER, is de VERKOPER bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen totdat de KOPER zekerheid voor betaling heeft verschaft. De KOPER is aansprakelijk voor de door VERKOPER door deze vertraging te lijden schade.

ARTIKEL 7. TIJDSTIP VAN LEVERING
De VERKOPER zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de VERKOPER de order heeft bevestigd. Levering zal meestal plaatsvinden binnen 5 werkdagen.

ARTIKEL 8. OVERMACHT
De in art.7. bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende de welke de VERKOPER door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan de zijde van de VERKOPER is sprake, indien de VERKOPER na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie‘n, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de VERKOPER als bij derden van wie de VERKOPER de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de VERKOPER ontstaan. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de VERKOPER als de KOPER bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. KOPER kan in geval van overmacht geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van KOPER.Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de KOPER, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was naar de VERKOPER terug te zenden voor rekening en risico van de KOPER, indien de KOPER kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de KOPER niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

ARTIKEL 9. DOORVERKOOP
De KOPER is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren, tenzij dit in de offerte of op andere wijze schriftelijk is overeengekomen. Bij doorverkoop door de KOPER vervalt alle genoemde garantie en/of garantietermijnen genoemd in de offerte’s of aanbiedingen van de VERKOPER. De KOPER is niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking of goederen aan te brengen of het handelsmerk van de VERKOPER te verwijderen.

ARTIKEL 10. GARANTIE
De VERKOPER stelt zich tegenover de KOPER aansprakelijk voor schade aan de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de KOPER de goederen gebruikt in strijd met de daarbij behorende of verstrekte gebruiksaanwijzingen of anderszins bij het gebruik een fout maakt. De aansprakelijkheid van de VERKOPER is beperkt, tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed (overeenkomstig de fabrieksgarantie van dit goed) of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de VERKOPER.

ARTIKEL 11. BETALING EN FACTURERING
De betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden in een Nederlands wettig betaalmiddel, contant, per bank of giro. Betaling kan plaatsvinden onder rembours dan wel door middel van een machtiging (incasso), welke machtiging door de bank of betalingsinstelling geaccodeerd is. Wordt overeengekomen dat de betaling op een ander tijdstip kan worden voldaan, dan dient betaling zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij deze betalingwijze dient het factuurnummer en de factuurdatum te worden vermeld bij betaling. Zonder uitdrukkelijke toestemming van VERKOPER is het KOPER niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens VERKOPER te verrekenen met enige vordering van KOPER op VERKOPER, uit welke hoofde dan ook. Indien de KOPER niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is de VERKOPER bevoegd een schadebedrag van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 113,45 euro in rekening te brengen boven op het factuurbedrag. Dit bedrag dekt de geleden schade, onder meer bestaande uit extra administratiekosten, winstderving, renteverlies en de kosten uit ingebrekestelling. Indien de VERKOPER bij wanprestatie van de KOPER tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen alle kosten daarvan voor rekening van de KOPER. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De totaalprijs van de factuur zal inclusief BTW worden weergegeven.

ARTIKEL 12. WETTELIJKE VEREISTEN
De VERKOPER waarborgt dat het onderwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen (volgens opgaaf fabrikant), die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 13. ONTBINDING
Onverminderd het bepaalde in art.11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de KOPER in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De KOPER is aansprakelijk voor de door de VERKOPER geleden schade, onder meer bestaande uitwinstderving en transportkosten.
Ook al kan de VERKOPER niet binnen dertig dagen zijn goederen leveren, kan de KOPER toch de koopovereenkomst ontbinden.

ARTIKEL 14. SCHADEVERGOEDING EN CONTROLE BIJ DOORVERKOOP
De KOPER, die in strijd handelt met enige bepaling van art.9 verbeurt ten gunste van de VERKOPER een schadevergoeding voor iedere transactie. De omvang van de schade wordt bij voorbaat gefixeerd op EURO. 4537,80 per transactie. De VERKOPER is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken (financiële administratie) van de KOPER, teneinde te kunnen toezien op de naleving van het in art.9 bepaalde.

ARTIKEL 15. HERROEPINGSRECHT
De KOPER kan een overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet of per telefoon binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

ARTIKEL 17. ARBITRALE CLAUSULE
Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechtelijke macht, bij wege van bindend advies worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra 1 van de partijen zulks verklaart. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoir gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden. Hierbij vervallen alle eerder gedane vastleggingen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomst worden onderworpen aan de beslissing van de rechter in het ressort waar VERKOPER woont of gevestigd is.